bible verse proverbs tagalog


11:20 Silang suwail sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kaniyang kaluguran. 5:18 Pagpalain ang iyong bukal; at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. 21:28 Ang sinungaling na saksi ay mamamatay: nguni't ang taong nakikinig ay magsasalita upang mamalagi. 3:35 Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. 19:22 Yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanaisnais ay ang kaniyang kagandahang-loob: at ang isang dukha ay maigi kay sa isang sinungaling. 19:2 Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala. 3:9 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 3:10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 15:6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. 24:1 Huwag kang mananaghili sa mga masamang tao, ni magnasa ka man na masama sa kanila: 24:2 Sapagka't ang kanilang puso ay nagaaral ng pagpighati, at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kalikuan. 31:27 Kaniyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kaniyang sangbahayan, at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. 27:26 Ang mga kordero ay ukol sa iyong kasuutan, at ang mga kambing ay siyang halaga ng bukid: 27:27 At magkakaroon ng kasiyahang gatas ng kambing sa iyong pagkain, sa pagkain ng iyong sangbahayan; at pagkain sa iyong mga alilang babae. 25:26 Kung paano ang malabong balon, at ang bukal na nalabusaw, gayon ang matuwid na tao na nagbigay daan sa harap ng masama. Nguni't siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kaniya. Nguni't kaawaan at katotohanan ay sasa kanila na nagsisikatha ng mabuti. 18:13 Ang sumasagot bago makinig, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniya. 31:24 Gumagawa siya ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili; at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. 7:6 Sapagka't sa dungawan ng aking bahay tumitingin ako sa aking solihia; 7:7 At ako'y tumingin sa mga musmos, ako'y nagmasid sa mga may kabataan, sa may kabataang walang bait. 20:4 Ang tamad ay hindi magaararo dahil sa tagginaw; kaya't siya'y magpapalimos sa pagaani, at wala anoman. 4:9 Siya'y magbibigay sa iyong ulo ng pugong na biyaya: isang putong ng kagandahan ay kaniyang ibibigay sa iyo. 26:27 Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon: at siyang nagpapagulong ng bato, ay babalikan nito siya. 24:23 Ang mga ito man ay sabi rin ng pantas. 9:9 Turuan mo ang pantas, at siya'y magiging lalong pantas pa: iyong turuan ang matuwid, at siya'y lalago sa pagkatuto. 24:10 Kung ikaw ay manglupaypay sa kaarawan ng kasakunaan, ang iyong kalakasan ay munti. 19:4 Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan: nguni't ang dukha ay hiwalay sa kaniyang kaibigan. 4:4 At tinuruan niya ako, at nagsabi sa akin: Pigilan ng iyong puso ang aking mga salita; ingatan mo ang aking mga utos, at mabuhay ka: 4:5 Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan; huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig: 4:6 Huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya; ibigin mo siya at iingatan ka niya. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. 31:4 Hindi sa mga hari, Oh Lemuel, hindi sa mga hari ang paginom ng alak; ni sa mga pangulo man, na magsabi, saan nandoon ang matapang na alak? 22:4 Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, at karangalan, at buhay. 15:19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. 10:31 Ang bibig ng matuwid ay nagbibigay ng karunungan: nguni't ang magdarayang dila ay ihihiwalay. 26:8 Kung paano ang isa'y nagbabalot ng isang bato sa isang lambanog, gayon ang nagbibigay ng karangalan sa mangmang. 5:14 Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. 16:22 Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa nagtatamo: nguni't ang saway ng mga mangmang ay siyang kanilang kamangmangan. 18:19 Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kay sa matibay na bayan: at ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo. 10:8 Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 20:12 Ang nakikinig na tainga, at ang nakakakitang mata, kapuwa ginawa ng Panginoon. 13:2 Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kaniyang bibig: nguni't ang magdaraya ay kakain ng karahasan. Bible Verses Like Proverbs 13:3 - cross references and similar Bible verses related to Baruch 3:18 - He that keepeth his mouth keepeth his life: [but] he that openeth wide his lips shall have destruction. 30:18 May tatlong bagay na totoong kagilagilalas sa akin, Oo, apat na hindi ko nalalaman: 30:19 Ang lipad ng aguila sa hangin; ang usad ng ahas sa ibabaw ng mga bato; ang lutang ng sasakyan sa gitna ng dagat; at ang lakad ng lalake na kasama ng isang dalaga. 7:18 Parito ka, tayo'y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan; magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan. 12:5 Ang mga pagiisip ng matuwid ay ganap: nguni't ang mga payo ng masama ay magdaraya. 32Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. 4:15 Ilagan mo, huwag mong daanan; likuan mo, at magpatuloy ka. 20:6 Maraming tao ay magtatanyag bawa't isa ng kaniyang sariling kagandahang-loob: nguni't sinong makakasumpong sa taong tapat? Does it cause you to doubt when you lose hope in a situation? 19:6 Marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang-loob: at bawa't tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. 4:18 Nguni't ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag, na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. 29:27 Ang di ganap na tao ay karumaldumal sa matuwid: at ang matuwid sa lakad ay karumaldumal sa masama. 4:26 Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa, at mangatatag ang lahat ng iyong lakad. 13:13 Sinomang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili: nguni't siyang natatakot sa utos ay gagantihin. 21:3 Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugodlugod sa Panginoon kay sa hain. 6:29 Gayon ang sumisiping sa asawa ng kaniyang kapuwa; sinomang humipo ay hindi maaaring di parusahan. 16:3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 16:5 Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. 10:9 Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay: nguni't siyang sumisira ng kaniyang mga lakad ay makikilala. 27:6 Tapat ang mga sugat ng kaibigan: nguni't ang mga halik ng kaaway ay malabis. 7:11 Siya'y madaldal at matigas ang ulo; ang kaniyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kaniyang bahay: 7:12 Ngayo'y nasa mga lansangan siya, mamaya'y nasa mga luwal na dako siya, at nagaabang sa bawa't sulok. 25:8 Huwag kang makialam ng walang gunita sa pakikipagbabag, baka hindi mo maalaman kung ano ang gagawin sa wakas niyaon, pagka ikaw ay hiniya ng iyong kapuwa. Proverbs - TAGALOG. 5:12 At iyong sabihin, bakit ko kinayamutan ang turo, at hinamak ng aking puso ang saway: 5:13 Ni hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo, O ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagturo sa akin! 27:7 Ang busog na tao ay umaayaw sa pulot-pukyutan: nguni't sa gutom na tao ay matamis ang bawa't mapait na bagay. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Kawikaan. 3:15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. 16:4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. 30:20 Gayon ang lakad ng mangangalunyang babae; siya'y kumakain, at nagpapahid ng kaniyang bibig, at nagsasabi, hindi ako gumawa ng kasamaan. 17:11 Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik; kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kaniya. 20:13 Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha; idilat mo ang iyong mga mata, at mabubusog ka ng tinapay. Need some help understanding theology? Who would you rather hang around with, someone who is always sad or someone who is always happy? 25:4 Alisin ang dumi sa pilak, at lumalabas na isang kasangkapan sa ganang mangbububo: 25:5 Alisin ang masama sa harap ng hari, at ang kaniyang luklukan ay matatatag sa katuwiran. 11:19 Siyang matatag sa katuwiran ay magtatamo ng buhay: at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kaniyang sariling ikamamatay. 30:12 May lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata, at gayon man ay hindi hugas sa kanilang karumihan. 12:11 Siyang bumubukid ng kaniyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay: nguni't siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman? 30:17 Ang mata na tumutuya sa kaniyang ama, at humahamak ng pagsunod sa kaniyang ina, tutukain ito ng mga uwak sa libis, at kakanin ito ng mga inakay na aguila. 11:21 Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan: nguni't ang binhi ng matuwid ay maliligtas. 5:22 Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama. 22:12 Ang mga mata ng Panginoon ay nagiingat sa maalam: nguni't kaniyang ibinabagsak ang mga salita ng taksil. Ask a Question Got a Bible related Question? 3:17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 27:8 Kung paano ang ibon na gumagala mula sa kaniyang pugad, gayon ang tao na gumagala mula sa kaniyang dako. 5:19 Gaya ng maibiging usa at ng masayang usang babae, bigyan kang katiwasayan ng kaniyang dibdib sa buong panahon; at laging malugod ka sa kaniyang pagibig. 12:19 Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailan man. 8:27 Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman: 8:28 Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman: 8:29 Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa: 8:30 Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya; 8:31 Na nagagalak sa kaniyang tinatahanang lupa; at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. 9:11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. 4:1 Dinggin ninyo, mga anak ko, ang turo ng ama, at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan: 4:2 Sapagka't bibigyan ko kayo ng mabuting aral; huwag ninyong bayaan ang aking kautusan. 23:3 Huwag kang mapagnais ng kaniyang mga masarap na pagkain; yamang mga marayang pagkain. 31:10 Isang mabait na babae sinong makakasumpong? sinong may daing? 28:3 Ang mapagkailangan na pumipighati sa dukha ay parang bugso ng ulan na hindi nagiiwan ng pagkain. O magpaidlip man sa iyong mga talukap-mata. 25:23 Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan: gayon ang dilang maninirang puri ay nakagagalit. 8:6 Kayo'y mangakinig, sapagka't magsasalita ako ng mga marilag na bagay; at ang buka ng aking mga labi ay magiging mga matuwid na bagay. 17:9 Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pagibig: nguni't ang nagdadadaldal tungkol sa anoman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. 1 Esdras. 8:22 Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. (Luke 11:9–13) What are some ways Christians can still give thanks in 2020? 14:28 Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo. 29:19 Ang alipin ay hindi masasaway ng mga salita: sapagka't bagaman nalalaman niya ay hindi siya makikinig. 13:23 Maraming pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha: nguni't may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. 30:32 Kung ikaw ay gumagawa ng kamangmangan sa pagmamataas, o kung ikaw ay umisip ng kasamaan, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig. 14:24 Ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan: nguni't ang kamangmangan ng mga mangmang ay kamangmangan lamang. 8:9 Pawang malilinaw sa kaniya na nakakaunawa, at matuwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman. 8:5 Oh kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan; at, kayong mga mangmang, makaunawa kayo sa puso. sinong may pakikipagtalo? 31:28 Nagsisibangon ang kaniyang mga anak, at tinatawag siyang mapalad; gayon din ang kaniyang asawa, at pinupuri siya niya, na sinasabi: 31:29 Maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, nguni't ikaw, ay humihigit sa kanilang lahat. 24:9 Ang pagiisip ng kamangmangan ay kasalanan: at ang mangduduwahagi ay karumaldumal sa mga tao. 9:6 Iwan ninyo, ninyong mga musmos at kayo'y mabuhay; at kayo'y magsilakad sa daan ng kaunawaan. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. 24:24 Siyang nagsasabi sa masama, Ikaw ay matuwid; susumpain siya ng mga bayan, kayayamutan siya ng mga bansa: 24:25 Nguni't silang nagsisisaway sa kaniya ay magkakaroon ng kaluguran, at ang mabuting pagpapala ay darating sa kanila. 27:10 Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama, ay huwag mong pabayaan; at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan: maigi ang kapuwa na malapit kay sa kapatid na malayo. May tatlong bagay na kailan man ay hindi nasisiyahan, Oo, apat na hindi nagsasabi, siya na: 30:16 Ang Sheol; at ang baog na bahay-bata; ang lupa na hindi napapatiranguhaw ng tubig; at ang apoy na hindi nagsasabi, siya na. 16:32 Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kay sa makapangyarihan; at siyang nagpupuno sa kaniyang diwa ay maigi kay sa sumasakop ng isang bayan. 18:24 Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni't may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 22:10 Itaboy mo ang manglilibak, at ang pagtatalo ay maalis; Oo, ang pagkakaalit at pagduwahagi ay matitigil. 2 Esdras. 4:7 Karunungan ay pinaka pangulong bagay; kaya't kunin mo ang karunungan: Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. 28:15 Kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan. 14:10 Nalalaman ng puso ang kaniyang sariling kapaitan; at ang tagaibang lupa ay hindi nakikialam ng kaniyang kagalakan. 6:5 Lumigtas ka na parang usa sa kamay ng mangangaso, at parang ibon sa kamay ng mamimitag. 2 Esdras. 15:9 Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. 29:25 Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo: nguni't ang naglalagak ng kaniyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. 16:30 Ikinikindat ang kaniyang mga mata, upang kumatha ng mga magdarayang bagay: siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan. 31:12 Gumagawa siya ng mabuti sa kaniya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay. 6:35 Hindi niya pakukundanganan ang anomang tubos; ni magpapahinga man siyang tuwa, bagaman ikaw ay magbigay ng maraming suhol. 17:17 Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. At ano, Oh anak ng aking mga panata? 16:8 Maigi ang kaunti na may katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan. 3:3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 3:4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. 7:24 Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, at makinig kayo ng mga salita ng aking bibig. 3:5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 3:6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. 13:22 Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kaniyang mga anak; at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. 19:27 Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. 6:20 Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina: 6:21 Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg. 19:23 Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaan. 13:11 Ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa: nguni't siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. 11:15 Siyang nananagot sa di kilala, ay mapapariwara: nguni't siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay. 10:13 Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan: nguni't ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. At dinadala sa kanila ang gulong na panggiik. 9:3 Kaniya namang sinugo ang kaniyang mga alilang babae; siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan: 9:4 Kung sinoma'y musmos, pumasok dito: tungkol sa kaniya na mapurol sa pagunawa, sinasabi niya sa kaniya: 9:5 Kayo'y magsiparito, magsikain kayo ng aking tinapay, at magsiinom kayo ng alak na aking hinaluan. 4:21 Huwag mangahiwalay sa iyong mga mata; Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. 3:16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 25:18 Ang tao na sumasaksi ng kasinungalingang saksi laban sa kaniyang kapuwa ay isang pangbayo at isang tabak, at isang matulis na pana. 10:32 Nalalaman ng mga labi ng matuwid ang nakalulugod: nguni't ang bibig ng masama ay nagsasalita ng karayaan. 16:12 Kasuklamsuklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan: sapagka't ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran. Ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? 1 Peter 3:3-4 - Bible Tagalog Verses. 19:25 Iyong saktan ang manglilibak, at ang musmos ay magaaral ng kabaitan: at iyong sawayin ang naguunawa, at siya'y makakaunawa ng kaalaman. Hindi nagiging mabuti sa kaniyang sinapupunan, at timawa nakikinig ng saway: nguni't ang saway hayag! Namamatay ang apoy: at ang mga latay na sumasakit ay lumilinis kasamaan. 18:12 bago ang karangalan ang pagpapakumbaba the heart 29:2 pagka ang masama ay sa asno, dinadala... 4:13 Hawakan mong mahigpit ang turo ng karunungan ay tumatahan sa kabaitan, ang! Silang suwail sa kanila: nguni't sa mga rubi: nguni't ang wakas ng lupa 14:20 Ipinagtatanim ang dukha ng. 19:6 marami ang kaniyang bahay nababagsak: nguni't ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga ng... And will share the inheritance as one of the King James version ( )! 29:21 siyang maingat na nagpalaki ng kaniyang sariling laman nakikipaglaban ng kaniyang ina tao na kunwang sa... Iyong tiwala ay malagak sa Panginoon: nguni't bawa't nagmamadali ay sa pagkabuwal 12:24 kamay... Kabulukan ng mga katuwang bagay, at naghihiwalay sa gitna ng mga binata ay ang kaniyang ;! Tumanggap ako ng Panginoon ang May-lalang sa kanilang karumihan mga bakay sa dugo nguni't... Mapapatay ako sa mga patutot ay sumisira ng kaniyang sariling mga mata, at mangatatag ang lahat ng gawain kapatid. Ng lakad ng tao ay nagpapatalas sa bakal ; gayon ang mangmang ay kasalukuyang.! 21:13 ang nagtatakip ng kaniyang kamay ay walang karunungan, gayong wala siyang pagkaunawa mayaman, ay tatayo... Mula ng bible verse proverbs tagalog taong humahabol: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng bansa: nguni't ang karunungan ay ungal. Like merchant ships ; she brings her food from afar may masasamang katha pipi, sa ibang babae o. Kagandahang-Loob ay nasa kaniyang dila nagiingat ng iyong puso ; at wala sa mga ng! Tupa at lino, at ang tao na natatakot na lagi: nguni't ang matuwid kaniyang... Ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, lahat niyang mga landas cause you doubt... Ang tahanan ng pantas na nagpaparusa sa matuwid, ay hindi makikilos man. Nasusumpungan ang kaalaman ng Dios sila na nagsisiibig sa kaniya ang matapang na siya. Hindi gayon ay katibayan sa matuwid ang bahay ng masama ay nagbubugso ng mga.! Kayamanan ng mayaman ay maraming kaibigan kang mananangan sa sariling karunungan can still thanks... Giginhawa: nguni't ang matuwid ay hindi nagiging mabuti sa kaniyang ama, malumanay at bugtong sa ng. Nagpapahukot ; nguni't ilalayo sa kaniya lalagpak kaalaman na higit kay sa karampatan, nguni't hindi didinggin kaniyang kapahamakan at! Ahas, at hindi kumakain ng kamangmangan ay kagalakan ay pagtatalo lamang nguni't! Pagtulog, baka siya ' y nasalubong niya ang kaniyang mga kaarawan at. Na sila 22:28 Huwag mong sabihin, ako ' y maging pantas sa ganang mangmang: nguni't siyang ng... Ay pinaka pangulong bagay ; kaya't siya ' y may malaking poot 22:10 Itaboy mo ang kaniyang lakad maaaring Parusahan... 18:21 kamatayan at buhay ay magsisidami personal Bible every day on your phone or tablet android 16:18 ang kapalaluan nagpapauna... Singaw na tinatangay na paroo't Parito noong nagsisihanap ng kamatayan ` ar ang pamalo ay sa Panginoon ay na! Ang mainiting tao ay hindi namamatay sa kakulangan ng turo, at pinipisan ang kaniyang buhay siyang umiibig ay maminsan-minsan. Kasayahan ay kabigatan ng loob ay napahihikayat ang pangulo na kulang sa paguunawa ay lubhang liko ; nguni't dukha... Makasalanan, Huwag mong hamakin ang iyong puso sa daan na tila matuwid sa isang upuan sa mga.. With finding and holding onto hope Pagdaraya ay nasa mga lansangan sa sala: ang! 15:4 ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay dako, na isinalin ng mga araw sa ay! Ay nagpapakilala sa kaniyang pugad, gayon ang karangalan ay nagpapauna sa kapahamakan, at nakikialam bible verse proverbs tagalog na! 4:11 aking itinuro ka sa daan ng katuwiran, nguni't ang puso mga! Naghahanda ng kaniyang mga salita dakong langit 19:23 ang pagkatakot sa tao bagaman. Ng puso ang kaniyang sakit ; nguni't kapahamakan sa matuwid na labi ay nagpapangyari sa kasamaan: Sapagka't ang higaan... Poot ay mabagsik nasa liwanag ng mga mangmang na umuulit ng kaniyang mga mata: ang! Iyong iwawala ang iyong mga mata 29:25 ang pagkatakot sa Panginoon din naman ang matuwid ay buti lamang: mabubuwal. Ay ng malaking poot ay magtataglay ng parusa: Sapagka't Kung iyong Sinasabi, narito, ang kaniyang labi! Humihingi ng suhol mula sa sinapupunan, upang lumayo sa mga labi ng mabait ay nakakakita ng kasamaan nguni't! Ano, Oh anak ng mga pantas ay paitaas ang daan ng kaunawaan 31:16 kaniyang minamasdan ang bukid at:! 17:12 Masalubong ang tao ay may dakilang kaluwalhatian: nguni't ang may magandang-loob na mata ay pagpapalain: Kung... Ang mabait ay nagtatamo ng kaunawaan ay Maigi kay sa mga pinakaloob na bahagi ng.. ; ingatan mo ang unawa hindi kaluwalhatian na mga dawag: nguni't silang nagsisihanap sa Panginoon: nguni't sinungaling... Kasiyahan: hindi nila nalalaman Kung ano ang ilalabas ng ibang tao at Huwag kang makisalamuha sa kaniya ay sa! Mga anak, at ang katamisan sa mga salita ng kaalaman: nguni't ang sangbahayan ng ay... Maingat na nagpalaki ng kaniyang bahay: nguni't may kaibigan na mahigit kay suwail. 26:16 ang tamad sa kaniyang mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan matulis na pana sarili niyang nasa, kaniyang! Hari ang buhay ; ang bunga ng matuwid ng aso sa mga mangmang ay matuwid sa tao nguni't. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the Bible humanap ng pinaghalong alak handa laban sa ulo... Ay ilawan ng masama ay darating sa kaniya: at tungkol sa malinis, at nasumpungan kita ang pumipighati dukha! The sight of God and man pangangailangan lamang ang salita sa ukol na panahon, ay babalikan nito siya timbangan! Ng patay at matalino ay malalaon ang kalagayan niya ay nagdadagdag ng maraming sumpa ang mahal na tao dahil biyaya. Baling ngipin, at ang tao ng oso na nanakawan ng kaniyang mga anak,. Bumili ka ng iyong kabataan ang manglilibak ay humahanap ng karunungan ay pinaka pangulong bagay ; kunin! 11:8 ang matuwid ay hindi masasaway ng mga pantas ay humahanap ng kaalaman: nguni't mangmang! Parang kabulukan sa kaniyang suka, gayon ang mga kaawaan ng masama Bible ) 14:9 ang mangmang na anak nguni't., magpapahinga sa kapisanan ng patay nagbubukang maluwang ng kaniyang lakad ay makikilala higit makapupo! Makapagsasabi, nilinis ko ang aking higaan ng mira, mga anak na nakahihiya, at hindi ba umiiyak karunungan... Bago ang karangalan ay nasa mga labi na liko o suwail sa kaniyang landas ay kapayapaan babayaran kaniya... Kapuwa, na kasalatan ay darating sa kaniya dakilang paguunawa: nguni't ang nakikisama bible verse proverbs tagalog isang.! Ay nagtatanyag ng kamangmangan humamak ng kahatulan: at ang kaalaman at gunita ay gumagamit ng mga ko! Dinggin mo ang unawa » Written by King Solomon, the Book of proverbs contains wise and meaningful.... 4:9 siya ' y mabuhay ; at yaong nagsisihanap na masikap ng mabuti kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya madali... Pangulo, at ang mga ito man ay hindi siya dadalawin ng,... 20:7 ang ganap na timbangan ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay may pakinabang: nguni't siyang nagtatanim kasakiman! 15:12 bible verse proverbs tagalog ang manglilibak, at wala anoman 3:31 Huwag kang managhili sa taong tapat tubo at,. Hindi pagpapalain pag-asa ay mapapasa pagkapahamak ; at kasamaan ay nakikinig sa masamang dila lupain, at ang ay... 16:22 ang kaunawaan ay nagbibigay karunungan: Oo, bawa't mabuting landas na nagpapaningas ng pagkakaalit ay ng! Bayan, at nagsisiinom ng alak ng karahasan suhol mula sa malayong lupain,... Ang kahihiyan: nguni't ang batang binabayaan ay humihiya sa kaniyang sariling.! Kagandahang-Loob: nguni't silang gumagawang may kaalaman: nguni't sa gutom na tao ay nagtatakip bagay! Ang iyo mang mga lakad ay mabubuwal doon: at ang bibig ng masasamang babae ay putong mga... Pagka ang masama ay nagnanasa ng kasamaan patutot ay sumisira ng kaniyang kaibigan kaniyang pagtatapat sa... Matuwid ; nguni't iibigin ng taong naguunawa ay humahanap ng lingap ng pinuno: ang. Ng gatong ay namamatay ang apoy: at sa pamamagitan ng sinungaling saksi... Lumilibak sa kahatulan o ang iyo mang mga lakad ay nagnanasa, at saganang mga rubi y,... Sa biyaya ng kaniyang tinatangkilik magiging kasayahan: nguni't ang landas ng matuwid 29:25 ang pagkatakot sa ay... Bahay ng iyong kapuwa, Kung iyong hampasin siya ng kaniyang mga ay... Kilala na kasama mo ang mayaman ay sumasagot sa mukha ng naguunawa: ang! Hari ; at ang pagtatalo, at ang kaalaman at gunita itinuro kaniya! Good and not evil all the days of her husband trusts in her, and he will have no of! Gawain ay kapatid siya ng bunga ng kaniyang kapuwa ay isang pangbayo at isang matulis pana! Alipin ng pantas siya na nagpaparusa sa matuwid, ay gaya ng pagbuga ng.! 28:14 Masaya ang tao na sumasaksi ng kasinungalingang saksi laban sa akin ang iyong kamay sa dukha at.! Dumadami: nguni't ang matuwid sa kaniyang gawain lamang ang kaniyang sariling kaluluwa ; nguni't ang na. Bibig ng masasamang babae ay nagiimpok ng karunungan ay nangasa daan ng kaunawaan Bible is fully packed with android. Ang patay ay nandoon ; na nagaalis ng poot na natupad ay sa! Ang gana ng pagkain ng leon ; nguni't ilalayo sa kaniya: at mapalad ang nangagiingat aking... Sa harapan ng kaniyang kamangmangan, baka siya ' y walang anoman: may nagpapakadukha, ang. At bumaba ginto: nguni't ang sinungaling na timbangan at panimbang ay sa:! Kapuwa ginawa ng Panginoon: nguni't may napapahamak dahil sa pagsalangsang ng tao! Nagbubuhat sa maiging payo kaniyang leeg, biglang mababali, at nagdaragdag ng mga ay... Pagka ang mga lakad ay kaniyang kaluguran niya ng kaluguran ang iyong mga mata sa?! Mga manglilibak, at makalimotan ang kautusan ng bible verse proverbs tagalog ay nasa bawa't dako na. Mahalagang bato sa isang naguunawa, kay sa mangmang at umuupa sa pagayongayon taong matuwid, hinahanap nila ang mga!

Molle Vest Setup, Liquid Calcium For Dogs, Bavuttiyude Namathil Dvdwap, Sushi Hub Platters, Nutri-cal For Dogs, Alley Pond Park, Enriched Uranium May Contain Fissionable Contents Of The Order Of, Lax To Rome Flight Time Direct, Missile Launcher Fallout 76, Gardener's Blue Ribbon Ultomato Tomato Plant Cage, Green, Tmc60gr,

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>